Vragen? Bel ons

Algemene voorwaarden

-

Privacy & cookies

Novation verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring.

Verwerkingsdoeleinden

Novation verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit, profilering en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame).

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. [(a) toestemming,] [(b) (noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst),] [(c) (noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting)], [(f) (noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen)] van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

[In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. a) (toestemming), heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.]

Overmaken aan derden

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere vennootschappen (van de Novation groep) binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met Novation verbonden zijn of met enige andere partner van Novation;

Novation garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:

  • zelf de instellingen van zijn klantenaccount aan te passen; en/of
  • een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: info@novation.be;

Direct marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Klacht

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).

 

Contactgegevens

Novation
Centrum-Zuid 1527f, 3530 Houthalen-Helchteren
Tel: +32 11 93.33.61
E-mail: privacy@novation.be
Ondernemingsnummer: 0808730372

Novation hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacy- en cookie verklaring willen wij op een transparante manier informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens en het gebruik van cookies op onze website. Voor privacygerelateerde vragen kan u ten alle tijden contact met ons opnemen via: privacy@novation.be

Privacy

Uw persoonsgegevens worden enkel en alleen door ons verwerkt voor klantenbeheer. Dit op basis van een contractuele relatie, als gevolg van uw aanvraag met als doel:

  • Opdrachten voor u te gaan uitvoeren
  • Offertes op te sturen
  • Afspraken te kunnen maken
  • Facturatie
  • Dienst na verkoop

Wij geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze verstrekt zijn. Uw uitdrukkelijke toestemming wordt hiervoor gevraagd. Het bijhouden van uw persoonsgegevens gebeurt niet langer dan nodig om de doeleinden waarvoor ze werden verzameld te vervullen of om wettelijke verplichtingen na te komen. Novation heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd blijft.

Cookies

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. Je kan deze cookies uitzetten via je browserinsellingen. Houd er rekening mee dat dit de gebruikservaring van onze website negatief kan beïnvloeden.

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de Analytics-dienst. Wij gebruiken deze dienst om rapporten te ontvangen over de manier waarop bezoekers onze website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Het IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar Google en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Je hebt het recht op inzage en correctie of verwijdering van jouw gegevens te vragen. Gebruik hiervoor de contactpagina van Google.

Cookies kan je alleen zelf verwijderen, aangezien deze op jouw computer opgeslagen zijn. Raadpleeg hiervoor de handleiding van je browser.

B. Webdiensten

1. Algemene bepalingen
1.1. Deze verkoopsvoorwaarden zijn van kracht vanaf de ondertekening door de klant van een overeenkomst tot ontwikkeling van een nieuwe website, restyling van een website of andere diensten uitgevoerd door Novation, het aanvaarden van een factuur, het bevestigen van een opdracht via e-mail, de ondertekening van een offerte, … zonder dat deze opsomming limitatief is.
1.2. Alle vroegere mondelinge of schriftelijke afspraken en overeenkomsten met betrekking tot deze verkoopsvoorwaarden, worden als nietig beschouwd en vervangen door de voorwaarden hierin vermeld.
1.3. De overeenkomst wordt aangegaan op basis van de prijzen en tarieven geldig op de datum van ondertekening van de overeenkomst, datum van de factuur, offerte of bevestiging van de opdracht via e-mail
1.4. Wanneer een prijsofferte ondertekend wordt door de klant, wordt een volledige en rechtsgeldige overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen.
1.5. Pas na deze ondertekening of desgevallend na ondertekening van de verkoopovereenkomst en betaling van het overeengekomen voorschot dient Novation tot uitvoering van de overeenkomst over te gaan onder de modaliteiten zoals verder bepaald.

2. Webdesigndiensten
2.1. De webdesigndienst bestaat uit het ontwikkelen van een nieuwe of restylen van een bestaande website volgens de aanwijzingen van de klant evenals het onderhoud van deze website.
2.2. Voor alle prestaties met betrekking tot ontwikkeling en onderhoud van bovenvermelde website wordt een vast uurtarief aangerekend van 75 €/u (excl. BTW), gebaseerd op het werkelijke aantal gepresteerde werkuren. Dit is niet van toepassing op prijsoffertes of indien er een forfaitaire prijs werd overeengekomen. Dit is eveneens niet van toepassing indien de klant een onderhoudscontract heeft afgesloten.
Wanneer een forfaitaire prijs werd overeengekomen zullen meerwerken, d.w.z. werken uitgevoerd bovenop de voorafgaandelijk vastgestelde opdracht, steeds worden uitgevoerd aan uurprijs en tariefprijs van 75 euro per uur (excl. BTW). De meerwerken worden bewezen door de loutere uitvoering ervan.
2.4. Bij ondertekening van een bestelbon of overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zal het volledige verschuldigde bedrag gefactureerd.
2.5 Novation behoudt zich het recht voor een discrete verwijzing naar haar eigen website te plaatsen op een opgeleverde website.
2.6 Novation behoudt zich het recht voor om de door haar ontworpen website te vermelden in reclame, mailings, op haar website,… Dit alles behoudens andersluidende schriftelijk akkoord.

3. Duur en beëindiging
3.1 Een overeenkomst tussen Novation en de klant voor een website en hosting kent een minimale looptijd van 1 jaar, ingaande op datum van ondertekening van de overeenkomst. Domeinnamen geregistreerd door Novation voor de klant kennen eveneens een looptijd van 1 jaar vanaf de dag van registratie of overname van de domeinnaam. Opzeg is mogelijk via aangetekend schrijven. Dit aangetekend schrijven dient Novation of de klant te bereiken uiterlijk 1 maand voor de jaarlijkse vervaldag. Indien deze opzeg laattijdig gebeurt, zal deze pas aanzien worden als een opzeg voor het volgend jaar. Indien er geen opzeg wordt betekend, worden hosting en domeinnamen telkens stilzwijgend verlengd voor de duur van één jaar.Alle andere diensten geleverd door Novation die een repititief karakter hebben (bv. SEO en SEA) zijn opzegbaar mits rekening te houden met een opzeggingstermijn van één maand. Dit dient eveneens schriftelijk te gebeuren.
3.2 Novation heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien :
a) De klant zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Novation gesloten overeenkomst inclusief de bijbehorende verkoopsvoorwaarden. Hierbij kan o.m. verwezen worden naar laattijdige betalingen, het niet (tijdig) bezorgen van gevraagde gegevens,…
b) De klant in staat van faillissement is verklaard. De klant heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.
c) Blijkt dat de klant discriminerende teksten, afbeeldingen, banners of hyperlinks naar websites met discriminerende inhoud, op de website plaatst of wil plaatsen of enig ander door de wet verboden gebruik van de website maakt. In dit geval is Novation gerechtigd de website onmiddellijk offline te plaatsten dit zelfs zonder uitdrukkelijk verzoek van de gerechtelijke instanties.

C. Algemeen

1. Copyright
Alle door Novation verstrekte producten en diensten mogen zonder de uitdrukkelijke toestemming van Novation niet worden bewerkt of verwerkt in andere websites dan de website waarvoor de producten en diensten oorspronkelijk geleverd zijn. Onderhoud door derden van door Novation gemaakte websites is slechts toegestaan wanneer de door Novation vervaardigde onderdelen worden gebruikt in de website van het bedrijf dat bij Novation een contract is aangegaan.
De door Novation verstrekte ideeën, concepten of (proef)-ontwerpen blijven eigendom van Novation.
Novation behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
De door Novation verstrekte producten en diensten mogen ten aller tijden door Novation worden ingezet bij opdrachten voor derden, tenzij nadrukkelijk door Novation afstand is getekend om dit niet te doen.
Novation behoudt zich het recht om geleverde producten en diensten ten aller tijden als referentie aan derden op te geven tenzij anders overeen gekomen.

2. Uitvoering van de overeenkomst
Novation zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Novation het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Novation aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Novation worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst nodige gegevens niet tijdig aan Novation zijn verstrekt, heeft Novation het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de klant in rekening te brengen.
Novation is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan omdat Novation zich heeft gebaseerd op door de klant verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in meerdere fasen zal worden uitgevoerd, kan Novation de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren, opschorten tot dat de klant de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
De klant vrijwaart Novation voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de klant toerekenbaar is.

3. Levering en levertijd van de website
De leverings- en uitvoeringstermijnen zijn enkel aanwijzend en bijgevolg zonder enige verbintenis vanwege Novation. Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende overeenkomst, kan de niet naleving ervan nooit aanleiding geven tot schadevergoeding.

4.Wanbetaling, schorsing en beëindiging
4.1. Elke klacht in verband met een factuur of met gefactureerde werken of goederen dient met een aangetekend schrijven te worden gedaan binnen de vijf dagen na de verzending van de factuur dit op straffe van onontvankelijkheid.
Indien een factuur niet binnen de vervaltermijn betaald is, wordt een herinnering opgestuurd. Administratieve kosten kunnen hiervoor aangerekend worden met een minimum van 20 euro.
Minstens zal iedere factuur die niet tijdig betaald is verhoogd worden met 10% of met een minimumbedrag van 250 euro.
4.2. Indien een betalingsherinnering zonder gevolg blijft, zal Novation daarenboven alle lopende webdesigndiensten opschorten, inclusief het weghalen van de (voorlopige) website op het internet, tot volledige betaling van alle uitstaande saldi. Deze schorsing doet geen afbreuk aan het recht om volledige betaling van alle uitstaande bedragen te eisen. Deze schorsing kan onder geen enkel beding aanleiding geven tot gerechtelijke vorderingen (schadevergoedingen,…) vanwege de klant.
4.3. Bij schorsing van lopende webdesigndiensten blijven de vaste kosten hiervoor onverminderd doorlopen, en worden deze kosten ook gefactureerd.
4.4. Indien duidelijk blijkt dat de klant de uitstaande facturen niet kan vereffenen (bijvoorbeeld wegens faillissement of staking van betaling), of te kennen geeft dit niet te willen doen, kan Novation onmiddellijk en onherroepelijk deze overeenkomst van rechtswege en zonder ingebrekestelling beëindigen, zonder opzegging of vergoeding. Dit doet eveneens geen afbreuk aan het recht om volledige betaling van alle uitstaande bedragen te eisen.
4.5. Bij zware en/of herhaaldelijke inbreuken op deze overeenkomst vanwege de klant of ingeval van een gerechtelijke tussenkomst, kan de overeenkomst geschorst of beëindigd worden, zoals vermeld in de voorgaande artikels.
4.6. Een schorsing kan enkel opgeheven worden indien er voldoende bewijslast bestaat van het nakomen van alle verplichtingen door de klant.
4.7. In alle gevallen van beëindiging, door Novation of door de klant, blijven alle vergoedingen voor lopende diensten verschuldigd tot de effectieve dag van de beëindiging van de overeenkomst. Bij beëindiging behoudt Novation het recht om de volledige betaling van alle uitstaande bedragen, vermeerderd met intrest te vorderen en een schadevergoeding te eisen voor eventuele schade die zij geleden heeft ten gevolge van daden of nalatigheid van de klant.
4.8. Alle eventuele administratieve kosten voor de beëindiging van deze overeenkomst, zowel door Novation als door de klant, zijn steeds ten laste van de klant.
4.9. Bij beëindiging van deze overeenkomst kunnen alle gegevens die zich op een computer of server beheerd door Novation bevinden, verwijderd worden. Verlies van deze gegevens kan onder geen enkel beding aanleiding geven tot gerechtelijke vorderingen vanwege de klant.
4.10. Zolang de elementen dat het onderdeel uitmaakt van de overeenkomst, niet volledig betaald zijn, blijven ze volledig eigendom van Novation en dit ongeacht de consensus over de modaliteit van de verkoop. Novation behoudt het recht ze terug te nemen op kosten van de klant , waar zij zich ook mogen bevinden. In dit geval is de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst ontbonden, onverminderd het recht op schadevergoeding in hoofde van Novation.
4.11. Elke factuur die niet betaald is op haar vervaldag breng van rechtswege en zonder ingebrekestelling een conventionele verwijlsinterest mee van 12% .
Naast en boven deze conventionele verwijlsinterest, zal de klant tevens voor iedere, zelfs gedeeltelijk, onbetaalde factuur een schadevergoeding verschuldigd zijn van 10 % op het verschuldigd bedrag met een minimum van 250 euro, zelfs indien termijnen van respijt worden toegekend. Dit bedrag zal verschuldigd zijn boven alle gerechtskosten en kosten van uitvoering.
In geval van niet betaling op de vervaldag van een factuur worden alle niet –vervallen
facturen zonder ingebrekestelling en van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.
Indien de factuur op vraag van de klant op naam van een derde wordt uitgeschreven, blijft de klant verantwoordelijk voor de betaling ervan.

5.Klachten en aansprakelijkheid
5.1. Alle mogelijke gevallen van overmacht, zijnde over het algemeen alle omstandigheden die de uitvoering van de bestelling verhinderen, verminderen of vertragen of die een overdreven verzwaring van de verplichtingen van Novation zouden teweegbrengen, ont­slaan Novation in elk geval van haar aan­spra­ke­lijk­heid voor het niet, het laattijdig of het ge­brekkig uit­voeren van haar verbin­tenis­sen, zonder dat zij gehouden zal zijn tot enige schadevergoeding.
5.2. Novation zal zich inspannen om haar prestaties zo snel mogelijk, technisch vlot en met zo weinig mogelijk hinder te laten verlopen. Gelet op de technische complexiteit en verscheidenheid van de computertechnologie zal Novation echter niet aansprakelijk gesteld kunnen worden voor eventuele onderbrekingen, vertragingen, storingen of gegevensverlies, en verleent ze geen expliciete, noch impliciete garantie op haar prestaties. Ook bij het wegvallen van de server kan Novation niet aansprakelijk gesteld worden. Novation zal van zodra dit euvel wordt opgemerkt al het nodige doen om de serverproblemen op te lossen en de website opnieuw online te plaatsen.
5.3. Novation is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveringen van derden, waar Novation weinig of geen invloed op kan uitoefenen. Novation kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor gebreken en disfuncties in producten of diensten afkomstig van derden of voor nalatigheid, verzuim of wanprestatie van deze derden.
5.4. Novation is niet aansprakelijk wegens schending van octrooien, licentie of andere rechten van derden door het gebruik van gegevens, welke haar door of vanwege de klant ter uitvoering van de opdracht zijn verstrekt.
5.5. Alle klachten met betrekking tot de geleverde prestaties en producten, dienen ter kennis ge­bracht te worden aan Novation bij aangetekend schrijven binnen de 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen dertig dagen na voltooiing van de geleverde prestaties.
5.6. Indien de klant nalaat de levering aan te nemen, begint de termijn van 5 dagen te lopen op het ogenblik van de verzending van de factuur.
5.7. De eventuele gebreken aan een gedeelte van de levering geven de klant niet het recht het geheel van de levering te weigeren.
5.8. De aansprakelijkheid van Novation wordt beperkt tot de terugbetaling van de prijs van het niet conforme deel van de prestatie, en kan geen aanleiding geven tot enige andere schadevergoeding.
5.9. De klant blijft ten aanzien van derden volledig verantwoordelijk voor de inhoud en de vorm van de geleverde prestaties en producten, die door hem besteld wer­den.
5.10. De klant vrijwaart Novation voor alle aanspraken van derden.
5.11. Bij de betaling van een factuur, zelfs bij een deelbetaling, mag steeds geacht worden dat de werken betreffende de website aanvaard en goedgekeurd werden door de medecontractant wat betreft prijs en kwaliteit, tenzij de medecontractant protest heeft aangetekend tegen de factuur binnen de hieronder vermelde termijn.
5.11. Novation is niet aansprakelijk voor schade in de ruimste zin van het woord, tenzij deze schade is veroorzaakt door grove schuld of opzet van Novation.
5.12. Een klacht schort de verplichtingen van de klant niet op.
5.13. De schade die Novation ondervindt in geval van annulatie of verbreking van de overeenkomst door de klant wordt bepaald op maximum 40 % van de waarde van het contract.
5.14 Indien de medecontractant nalaat de factuur op de vervaldag te betalen kan de
overeenkomst ontbonden worden nadat Novation hiertoe zijn wil te kennen geeft bij aangetekend schrijven en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling. In dit geval heeft Novation tevens het recht om een schadevergoeding te vorderen bovenop het openstaande factuurbedrag die wordt vastgelegd op maximum 40% van de waarde van het contract en om daarnaast meerschade aan te tonen.

6. Rechtskeuze en bevoegdheid
6.1 Op al onze contracten leveringen en werken, is enkel het Belgisch recht van toepassing.