Algemene voorwaarden

ALGEMENE CONTRACTVOORWAARDEN NOVATION NV (KBO-NR. 0808.730.372)

Definities

 • Achtergrondinformatie betekent de informatie, de kennis, de auteursrechten en gelijkwaardige rechten die buiten het Contract werden gegenereerd.
 • Project betekent de uit te voeren prestaties door Novation, zoals omschreven in de Offerte.
 • Projectresultaten betekent de resultaten verwezenlijkt door Novation en die rechtstreeks zijn ontstaan tijdens of naar aanleiding van het Project.

Juridische verhouding

 1. Het Contract komt tot stand vanaf aanvaarding van de offerte door beide partijen (hierna ‘Offerte’).  Door aanvaarding van de Offerte erkent de Klant ook deze Algemene Contractvoorwaarden grondig te hebben gelezen, begrepen en aanvaard, en ook voldoende te zijn ingelicht over het voorwerp ervan.  Eventuele algemene voorwaarden van de Klant gelden in geen enkel geval, zelfs niet bij gebruik van bestelformulieren van de Klant, ook niet aanvullend.
 2. Enkel de Offerte en deze Algemene Contractvoorwaarden beheersen de contractuele relatie tussen Novation en de Klant voor de uitvoering van het Project (hierna ook ‘Contract’). 

Uitvoering

 1. Novation verbindt zich ertoe de vereiste zorg te besteden aan de uitvoering van de toevertrouwde opdrachten en is enkel belast met een inspanningsverbintenis (‘naar best vermogen’).  Alle eventuele adviezen worden vrijblijvend verstrekt.
 2. Eventuele uitvoeringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend voor Novation, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. Vertraging in de uitvoering kan evenwel nooit aanleiding geven tot enige boete, schadevergoeding of ontbinding van het Contract.
 3. De Klant bezorgt Novation in elk stadium van de uitvoering, tijdig alle informatie en documentatie die noodzakelijk geacht worden door Novation voor het uitvoeren van het Contract.  Indien deze niet tijdig aan Novation zijn verstrekt, heeft Novation het recht de uitvoering op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de Klant te factureren.  
 4. De Klant is als enige verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat alle door de Klant bezorgde informatie en documentatie rechtsgeldig gebruikt kunnen worden en niet in strijd zijn met iemand anders zijn (intellectuele eigendoms)rechten.
 5. Deelleveringen en/of –uitvoeringen zijn toegelaten. Novation behoudt zich in dergelijk geval het recht voor te factureren naarmate de werkzaamheden vorderen.
 6. Novation heeft het recht beroep te doen op onderaannemers. 

Correctie-acceptatie

 1. Novation levert de grafische ontwerpen per e-mail aan met het oog op controle, nazicht en bespreking, waarbij de Klant elk ontwerp grondig controleert en zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen de acht (8) kalenderdagen zijn opmerkingen, bedenkingen of akkoord zal meedelen per e-mail. Telkens is er één correctieronde per ontwerp inbegrepen in de overeengekomen prijs.  Bijkomende correcties worden beschouwd als meerwerken.  Fundamentele wijzigingen naar inhoud en stijl ten opzichte van de oorspronkelijke briefing worden ook als meerwerken aanzien.  Tijdens de correctieperiode is het de Klant niet toegestaan om het opgeleverde te gebruiken voor productieve of operationele doeleinden. 
 2. Ingeval van softwareprogrammatuur vangt na oplevering een proefperiode aan van tien (10) kalenderdagen.  Tijdens deze periode wordt door de Klant getest of de software voldoet aan de specificaties.  Indien de programmatuur bij gedeelten wordt geleverd wordt voor elk deel dezelfde acceptatieprocedure gehanteerd, zoals hierna omschreven.  De Klant zal de testen met voldoende gekwalificeerd personeel en met voldoende omvang en diepgang uitvoeren en zal de testresultaten schriftelijk, overzichtelijk en begrijpelijk aan Novation rapporteren.  Ingeval van fouten, zal de Klant Novation hiervan zo snel als mogelijk en uiterlijk binnen de acht (8) kalenderdagen per e-mail verwittigen.  Novation zal het afgekeurde dan naar best vermogen herstellen.  De software zal als onherroepelijk aanvaard worden beschouwd (i) ofwel indien de Klant dit schriftelijk meedeelt (ii) ofwel bij het verstrijken van de proefperiode zonder dat de Klant een fout heeft gemeld (iii) ofwel op het moment dat de in het testrapport genoemde fouten zijn hersteld.  Van een fout is alleen sprake indien de Klant deze kan aantonen en indien deze reproduceerbaar is.  Novation heeft het recht om verdere prestaties op te schorten totdat de Klant een schriftelijke goedkeuring heeft gegeven van de te testen resultaten voor het betreffende deel of in de betreffende fase.  Tijdens de testperiode is het de Klant niet toegestaan om het opgeleverde te gebruiken voor productieve of operationele doeleinden.  Acceptatie mag niet worden onthouden voor kleine fouten die de operationele of productieve ingebruikname niet in de weg staan.  De niet-acceptatie van een deel of in een bepaalde fase laat de acceptatie van een eerdere fase of een eerder deel onverlet.

Klachten 

 1. Elke klacht buiten de correctieronde/acceptatieprocedure dient de Klant binnen de acht (8) dagen per aangetekende brief mee te delen nadat de vermeende fout of nalatigheid werd ontdekt of redelijkerwijze kon worden ontdekt, en dit op straffe van verval.
 2. Een mogelijke klacht of betwisting is geen reden om betaling in te houden; onmiddellijke betaling kan geëist worden van hetgeen op termijn schuldig is.
 3. Als er zich gebreken voordoen en deze tijdig werden gemeld, heeft Novation de keuze de gebreken te herstellen of hiervoor een schadevergoeding te betalen.
 4. Elke vordering in rechte dient door de Klant, op straffe van verval, uiterlijk binnen de zes (6) maanden na vaststelling te worden ingeleid voor de bevoegde rechtbank.

Bescherming persoonsgegevens

 1. Partijen verbinden zich ertoe om de toepasselijke wetgeving in België betreffende de bescherming en verwerking van persoonsgegevens (met inbegrip van de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens) en hun respectievelijke verplichtingen onder deze wetgeving na te leven.
 2. Novation zal in het kader van de uitvoering van het Contract optreden als de verantwoordelijke voor de verwerking van de volgende persoonsgegevens van de Klant nodig voor het Klantenbeheer, meer bepaald: voornaam, naam, e-mailadres en GSM-n° van de contactpersoon.  Ook zullen deze gegevens worden gebruikt voor de verzending van commerciële informatie m.b.t. diensten of producten die in de lijn liggen van het Contract.  Ze zullen door Novation voor geen enkel ander doel gebruikt worden noch gedeeld worden met enige derde partijen waarmee er geen contractuele relatie is. Novation zal deze persoonsgegevens behandelen als vertrouwelijke informatie.  De Klant heeft steeds het recht op inzage of op rectificatie.  De Klant kan klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit.  De gegevens van de Klant worden bijgehouden zolang noodzakelijk voor de uitvoering van het Contract of voor naleving van de wettelijke verplichtingen, o.a. boekhoudkundige verplichtingen.
 3. Voor alle persoonsgegevens die verwerkt of opgeslagen worden door of in de Projectresultaten, treedt de Klant op als verantwoordelijke voor de verwerking.  Novation draagt hiervoor geen verantwoordelijkheid met betrekking tot het respecteren van de verplichtingen voor de verwerking van persoonsgegevens door de Klant inzake de nodige grondslag en naleving van de toepasselijke beginselen, zoals de informatieverplichting.  De Klant zorgt er als enige voor dat deze op een legale wijze kunnen worden gebruikt, verwerkt, opgeslagen en overgedragen.  De verantwoordelijkheid voor de nakoming van de verplichtingen ten opzichte van de betrokken persoon zoals de verplichting tot het geven van inzage in, het corrigeren en het verwijderen van persoonsgegevens rust volledig en uitsluitend bij de Klant.  De Klant is als enige aansprakelijk, en zal Novation vrijwaren op eerste verzoek tegen alle vorderingen en andere aanspraken en de daaruit voortvloeiende schade als gevolg van een tekortkoming wat dit betreft.  Partijen sluiten eventueel een verwerkersovereenkomst af cfr. artikel 28 GDPR.
 4. Elke partij neemt de passende technische en organisatorische maatregelen zodat de persoonsgegevens conform de toepasselijke wet – en regelgeving worden verwerkt en tegen onbevoegde of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens of onopzettelijk verlies, vernieling of beschadiging worden beschermd.

Intellectuele eigendom

 1. De (intellectuele) eigendomsrechten in de Achtergrondinformatie worden niet gewijzigd door het Contract: de Achtergrondinformatie blijft de eigendom van de betreffende partij.
 2. De (intellectuele) eigendomsrechten in de Projectresultaten worden eigendom van de Klant vanaf de integrale betaling van de overeengekomen vergoeding voor het Project.  De Klant heeft vanaf dan het recht om zelf of via een derde partij voort te bouwen op de Projectresultaten, en deze te wijzigen/aan te passen.
 3. De Klant verkrijgt een niet-exclusieve, niet-overdraagbare gebruiksrecht ten behoeve van de eigen onderneming op de Achtergrondinformatie in de mate dat dit nodig is voor het gebruik van de Projectresultaten.
 4. De Klant erkent dat Novation haar knowhow (methode, techniek, best practices, enz.) verder zal uitdiepen tijdens het Contract.  De Klant aanvaardt dat knowhow geen onderdeel is van de Projectresultaten en dat Novation deze knowhow en ervaring ook voor andere Klanten en overeenkomsten kan en mag aanwenden.
 5. Niets belet Novation om prestaties te verrichten voor derde partijen, gelijkaardig als de prestaties voor de Klant of om verwezenlijkingen te bereiken gelijkaardig aan het Project.
 6. Novation vrijwaart de Klant tegen rechtsvorderingen van derden welke gebaseerd zijn op een vermeende inbreuk door Novation op (intellectuele) eigendomsrechten van derden met betrekking tot de door Novation ontwikkelde Projectresultaten, op voorwaarde dat (i) de Klant Novation onmiddellijk informeert over het bestaan en de inhoud van de vordering of aanspraak waarvan zij kennis krijgt en (ii) Novation de zaak eveneens laat afhandelen, met inbegrip van het treffen van dadingen.

Prijs 

 1. De prijzen worden bepaald in de Offerte.  De opgegeven prijzen zijn vermeld in euro, exclusief BTW.  
 2. De overeengekomen prijzen worden periodiek gefactureerd. Alle betalingsverplichtingen zijn niet-annuleerbaar en betaalde bedragen worden niet terugbetaald.
 3. De prijzen in de Offerte zijn steeds gebaseerd op de op dat moment geldende Contractvoorwaarden van lonen, materialen en diensten en worden jaarlijks per 1 januari aangepast aan de hand van de gezondheidsindex. 
 4. Alle Projectresultaten die niet voorzien zijn in de Offerte en in samenspraak werden uitgevoerd door Novation worden aanzien als meerwerk en wordt afgerekend aan een regieprijs, zoals op dat moment gangbaar.

Factuurvoorwaarden

 1. Alle facturen van Novation zijn verschuldigd binnen de dertig (30) kalenderdagen, en een factuur wordt met akkoord van de Klant elektronisch (per e-mail) verzonden.
 2. Elke factuur, waarvan het bedrag niet of niet volledig op de vervaldag is vereffend, wordt van rechtswege vermeerderd met een forfaitaire en onverminderbare schadevergoeding, gelijk aan 10 % van het verschuldigde bedrag, met een minimum van € 100,00, zonder dat een ingebrekestelling nodig is.  Bovendien is van rechtswege een verwijlinterest verschuldigd gelijk aan de wettelijke intrestvoet zoals vastgesteld door de wetgever in het kader van de vigerende wet tot bestrijding van de betalingsachterstand inzake handelstransacties, zonder dat hiertoe een voorafgaande ingebrekestelling nodig is.
 3. Bij niet-naleving van de overeengekomen betalingsvoorwaarden worden alle openstaande facturen onmiddellijk opeisbaar en heeft Novation het recht, zonder enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst, de verdere prestaties op te schorten ofwel de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, onverminderd een aanspraak tot schadeloosstelling.  
 4. De Klant dient de facturen van Novation, in geval van betwisting, door middel van een aangetekende brief te protesteren binnen de acht (8) kalenderdagen na de ontvangst ervan, en dit op straffe van verval.

Aansprakelijkheid

 1. Bij fout is Novation in de eerste plaats gehouden tot herstel in natura.
 2. Enkel indien herstel in natura niet mogelijk zou zijn, bedraagt de schadevergoeding waartoe Novation kan aansprakelijk zijn, wat ook de oorzaak, de aard of het voorwerp van de vordering is, maximaal 50 % van de betreffende factuurwaarde (exclusief BTW).  Wanneer de Klant aanspraak meent te kunnen maken op zulk een vergoeding dient hij de gebreken en zijn schade op tegensprekelijke wijze te bewijzen.  Het is de Klant niet toegelaten betaling van openstaande facturen in te houden of uit te stellen.
 3. Novation zal, behoudens bedrog of opzettelijke fout, niet aansprakelijk kunnen gesteld worden voor gevolgschade en/of enigerlei onrechtstreekse schade, met inbegrip van gebruiks - en winstderving, verlies van gegevens, reputatie of cliënteel, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, of schade aan derden.  
 4. Novation is niet aansprakelijk voor de handelingen of voor het nalaten te handelen van derden waarmee wordt samengewerkt of voor de prestaties geleverd door derden, waarop Novation een beroep doet. 
 5. Novation wijst bovendien iedere aansprakelijkheid af voor prestaties die niet kunnen geleverd worden of niet tot een goed einde kunnen gebracht worden om redenen die niet aan Novation te wijten zijn zoals bv. redenen van overmacht, interventies van derden, enz..

Slotbepalingen

 1. Het Contract omvat de volledige overeenkomst met betrekking tot het voorwerp ervan, en vervangt en vernietigt alle voorafgaande schriftelijke of mondelinge, uitdrukkelijke of stilzwijgende mededelingen, afspraken en overeenkomsten tussen de partijen.
 2. De hiërarchie tussen de toepasselijke afspraken geldt als volgt (in volgorde van belangrijkheid): de Offerte en dan de Algemene Contractvoorwaarden.
 3. Partijen verbinden zich ertoe om correcte en volledige contactgegevens te verstrekken en wijzigingen hierin aan elkaar door te geven, uiterlijk binnen de vijftien (15) kalenderdagen na zulk een wijziging. 
 4. Wanneer een bepaling van dit Contract door een rechtbank nietig of onafdwingbaar zou worden verklaard, geheel of gedeeltelijk, blijft het Contract bindend en komen partijen overeen dat de ongeldige of onafdwingbare bepaling wordt vervangen door een geldige bepaling en afdwingbare bepaling die in overeenstemming is met de oorspronkelijk bedoeling van de partijen.
 5. Een eventueel in gebreke blijven van Novation om de uitvoering te eisen van de bepalingen van het Contract, zal geen afstand van of verzaking aan de toepassing van deze of enigerlei andere bepaling kunnen impliceren.
 6. Bij geschil over de totstandkoming, de uitvoering, de naleving, de geldigheid of enig ander geschil in het kader van het Contract, zijn enkel de rechtbanken van koophandel Antwerpen, afdeling Hasselt, bevoegd. Enkel het Belgisch recht is hierbij van toepassing.
 7. Novation is gerechtigd om:
  1. in promotie te verwijzen naar de samenwerking met de Klant als een referentie;
  2. de Projectresultaten te gebruiken in de portfolio van gerealiseerde projecten.

Versie 03/2020